Experts en assetjament escolar - Expertos en acoso escolar

Amb un peu en el món educatiu i un peu en el món de l'exercici legal hem vist la necessitat d'especialitzar el despatx en la lluita contra el bullying. Treballem amb una perspectiva preventiva, com a compliance, per a centres educatius; i amb una perspectiva reactiva, com advocats defensors, de les parts implicades, per a particulars

Con un pie en el mundo educativo y un pie en el mundo del ejercicio legal hemos visto la necesidad de especializar el despacho en la lucha contra el bullying. Trabajamos con una perspectiva preventiva, como compliance, para centros educativos; y con una perspectiva reactiva, como abogados defensores, de las partes implicadas, para particulares. 

Protocol i mediació

Protocolo y mediación

Classifiquem el cas a partir d'una diagnosi individualitzada i intervenim per a fer-hi front d'arrel.

Clasificamos el caso a partir de un diagnóstico individualizado e intervenimos para hacerle frente de raíz. 

Formació contínua

Formación contínua

Organitzem tallers anuals per a famílies, professorat i alumnat amb l'objectiu de prevenir futurs casos.

Organizamos talleres anuales para familias, profesorado y alumnado con el objetivo de prevenir futuros casos.

Defensa jurídica

Defensa jurídica

Som una assegurança davant les reclamacions de responsabilitat civil, penal i administrativa.

Somos un seguro ante las reclamaciones        de responsabilidad civil, penal y administrativa.

Daniel Garcia

Advocat penalista i de la responsabilitat civil

Llicenciat en dret i màster d'estudis jurídics avançats per la Universitat de Barcelona; i màster de dret penal i cursos d'especialització en dret sanitari, responsabilitat civil, medicina forense i dret penal econòmic per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. 

Licenciado en derecho y máster de estudios jurídicos avanzados por la Universidad de Barcelona; y máster de derecho penal y cursos de especialización en derecho sanitario, responsabilidad civil, medicina forense y derecho penal económico por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. 

Roger Nadal

Jurista i docent: dret administratiu

Graduat en dret per la Universitat Pompeu Fabra; màster d'advocacia per la Universitat Oberta de Catalunya; màster d'estudis jurídics avançats i doctorant per la Universitat de Barcelona; i màster del professorat per la Universitat Internacional de la Rioja. 

Graduado en derecho por la Universidad Pompeu Fabra; máster de abogacía por la Universidad Oberta de Catalunya; máster de estudios jurídicos avanzados y doctorando por la Universidad de Barcelona; y máster del profesorado por la Universidad Internacional de la Rioja. 

#STOPBULLYING                        abogado bullying barcelona advocat bullying barcelona advocat bullying catalunya abogado acoso escolar bullying

© 2023 Barcelona
Daniel Garcia i Roger Nadal
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free!