Els nostres serveis - Nuestros servicios

1. Per a centres educatius

En els centres educatius hi ha quatre riscos en la seva posició davant l'assetjament escolar: 

Per a revertir els tres primers riscos apliquem un protocol propi dividit en quatre etapes esglaonades (la detecció, la classificació, la contenció i la defensa). La nostra tasca és intervenir, amb la col·laboració del centre educatiu i les famílies, des del primer indici d'un pressumpte assetjament. El nostre mètode és l'aplicació de tècniques alternatives de resolució de conflictes com per exemple la mediació; l'acompanyament psicològic; la formació contínua com a pas preventiu i l'aplicació de mesures correctores d'acord amb la normativa de cada centre. 

La culpa in vigilando obliga als centres educatius a ser diligents en la gestió d'aquests casos, o en cas contrari poden ser condemnats per responsabilitat civil o penal, per això el nostre despatx s'ha especialitzat en el bullying, per donar resposta preventiva a una problemàtica humana i sistèmica. 

Addicionalment cada any oferim tallers i una formació separada i contínua per l'alumnat, el professorat i les famílies sobre la diagnosi de l'assetjament escolar (concepte, limitacions i incidència), el nostre protocol, la responsabilitat civil i penal dels menors d'edat, i els canvis instaurats al centre, per exemple. 

Oferim preus molt competitius.

2. Per a alumnes assetjats o pressumptament assetjadors

Com a despatx especialitzat en l'assetjament escolar oferim en aquells centres educatius on no treballem (d'acord amb el codi deontològic) servei de defensa jurídica a particulars. 

1. Para centros educativos 

En los centros educativos hay cuatro riesgos en su posición frente el acoso escolar:

Para revertir los primeros riesgos aplicamos un protocolo propio dividido en cuantro etapas escalonadas (la detección, la clasificación, la contención y la defensa). Nuestra tarea es intervenir, con la colaboración del centro educativo y las familias, desde el primer indicio de un presunto acoso. Nuestro método es la apliación de técnicas alternativas de resolución de conflictos como por ejemplo la mediación; el acompañamiento psicológico; la formación continua como paso preventivo y la aplicación de medidas correctoras de acuerdo con la normativa de cada centro. 

La culpa in vigilando obliga a los centros educativos a ser diligentes en la gestión de estos casos, o en caso contrario pueden ser condenados por responsabilidad civil o penal, por eso nuestro despacho se ha especializado en el bullying, para dar respuesta preventiva a una problemática humana y sistémica. 

Adicionalmente cada año ofrecemos talleres y una formación separada y contínua para el alumnado, el profesorado y las familias sobre el diagnóstico del acoso escolar (concepto, limitaciones e incidencia), nuestro protocolo, la responsabilidad civil y penal de los menores de edad, y los cambios instaurados en el centro, por ejemplo.

Ofrecemos precios muy competitivos.

2. Para alumnos acosados o presuntos acosadores

Como despacho especializado en el acoso escolar ofrecemos en aquellos centros educativos donde no trabajamos (de acuerdo con el código deontológico) servicio de defensa jurídica a particulares. 

© 2023 Barcelona
Daniel Garcia i Roger Nadal
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free!