La diagnosi - El diagnóstico

Què és l'assetjament escolar o bullying? 

Segons la Generalitat de Catalunya és ''un fenomen social que es dona en un grup classe i que implica un tipus de maltractament sostingut en el temps, que es caracteritza per una persecució física, verbal i/o social, sempre psicològica, que s'origina en entorns educatius on un o més infants o joves exerceixen abús de poder sobre d'altres''. Avui en dia les noves tecnologies fan que s'obri un altre font, el ciberassetjament. 

Segons dades recollides per la AEPAE (Associació Espanyola per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar) hi ha aproximadament dos cents mil suïcidis a l'any de joves entre 14 i 28 anys a conseqüència del bullying a Europa; i a Espanya s'han detectat durant l'any 2021 11.229 casos greus –A Europa 24 milions– on l'any 2020 314 menors d'edat van suïcidar-se, sent aquesta la primera causa externa de mort en aquesta franja d'edat. En relació al ciberassetjament el 37% de joves espanyols reconeixen haver-ne patit. Aquest 2023 la premsa ha recollit doloroses notícies com el cas de l'Alana i la Leila; el de la Clàudia; i el de l'Arina i Dina. 

¿Qué es el acoso escolar o bullying?

Según la Generalitat de Catalunya es ''un fenómeno social que se da en un grupo clase y que implica un tipo de maltrato sostenido en el tiempo, que se caracteriza por ser una persecución física, verbal y/o social, siempre psicológica, que se origina en entornos educativos donde uno o más niños o jóvenes ejercen abuso de poder sobre otros''. Hoy en día las nuevas tecnologías hacen que se abra otro frente, el ciberacoso.

Según datos recogidos por la AEPAE (Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar) hay aproximadamente dos cientos mil suicidios al año de jóvenes entre 14 y 28 años a consecuencia del bullying en Europa; y en España se han detectado durante el año 2021 11.229 casos graves -En Europa 24 millones- donde el año 2020 314 menores de edad se suicidaron, siendo ésta la primera causa externa de muerte en esta franja de edad. En relación al ciberacoso el 37% de jóvenes españoles reconocen haberlo sufrido. Este 2023 la prensa ha recogido dolorosas noticias como el caso de Alana y Leila; el de Claudia; y el de Arina y Dina. 

Quina responsabilitat tenen els centres educatius davant del bullying? 

L'article 1903 del Codi Civil, en la mateixa línia que l'article 61.3 de la llei orgànica 5/2000 reguladora de la responsabilitat penal dels menors, estableix que:

«Les persones o entitats que siguin titulars d'un Centre docent de ensenyament no superior seran responsables pels danys i perjudicis que causen els seus alumnes menors d'edat durant els períodes de temps en que els mateixos es trobin sota el control o vigilància del professorat del Centre, desenvolupant activitats escolars o extraescolars i complementaries. La responsabilitat que es tracta l'article cessarà quan les persones mencionades provin que varen emprar tota la diligencia exigible d'un bon pare de família, per prevenir el dany

La fiscalia de menors en la seva instrucció 10/2005, de 6 d'octubre recorda que: 

«Els centres docents tenen una indubtable responsabilitat a garantir espais segurs per a que els menors puguin cursar els seus estudis i gaudir de les hores d'esbarjo en pau, lliures d'agressions i vexacions.»

Hi ha multitud de sentències que condemnen al centre educatiu com a responsable civil solidari, per exemple:

  • SAP La Rioja 08/01/2015: «el centre docent era sense dubte l'encarregat de vigilar i controlar als alumnes, a través del professorat responsable.» 
  • SAP Àlaba 27/05/2005: «un bon pare de família, des d'una perspectiva responsabilitzadora i d'imposició de límits, fonaments de qualsevol plantejament educatiu, no pot permetre que uns nens sometin a un verdader assetjament escolar a una altra nena (...) [i] existia una obligació de donar a conèixer el que estava passant [a la família].»
  • SAP Madrid 24/01/2023: «l'assetjament escolar presenta unes notes que posen de manifest un dèficit en la tasca de vigilància, per part dels centres escolars que han de vetllar per la protecció dels menors (...) ja sigui dins o fora del centre.

A més a més s'ha de tenir en compte en primer lloc que hi ha una inversió de la càrrega de la prova, i en conseqüència, és el centre educatiu qui ha de provar la seva diligència; i en segon lloc que a la indemnització s'hi suma el dany moral, i per tant les quanties són altes: per exemple la STS 21/10/1996 condemnava a un Col·legi a pagar 30.000 euros, i aquí no es quantifica el dany irrecuperable en la imatge del centre. 


¿Qué responsabilidad tienen los centros educativos ante el bullying

El artículo 1903 del Código Civil, en la misma línea que el artículo 61.3 de la ley orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores, establece que: 

«Las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de enseñanza no superior seran responsables por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se encuentren bajo el control o vigilancia del profesorado del Centro; desarollando actividades escolares o extraescolares y complementarias. La responsabilidad que se trata el artículo cesará cuando las personas mencionadas prueben que usaron toda la diligencia exigible de un buen padre de familia, para prevenir el daño.»

La fiscalía de menores en su instrucción 10/2005, de 6 de octubre recuerda que: 

«Los centros docentes tienen una indudable responsabilidad de garantizar espacios seguros para que los menores puedan cursar sus estudios y disfruten de las horas de patio en paz, libre de agresiones y vejaciones.» 

Hay multitud de sentencias que condenan al centro educativo como responsable civil solidario, por ejemplo:

  • SAP La Rioja 18/01/2015: «el centro docente era sin duda el encargado de vigilar y controlar a los alumnos, a través del profesorado responsable.»
  • SAP Álava 27/05/2005: «un buen padre de familia, desde una perspectiva responsabilizadora y de imposición de límites, fundamentos de cualquier planteamiento educativo, no puede permitir que unos niños sometan a un verdadero acoso escolar a otra niña (...) [y] existía una obligación de dar a conocer lo que estaba pasando [a la familia].»
  • SAP Madrid 24/01/2023: «el acoso escolar presenta unas notas que ponen de manifiesto un déficit en la tarea de vigilancia, por parte de los centros escolares que tienen que velar por la protección de los menores (...) ya sea dentro o fuera del centro.»

Además se tienen que tener en cuenta en primer lugar que hay una inversión de la carga de la prueba, y en consencuencia, es el centro educativo quien tiene que probar su diligencia; y en segundo lugar que a la indemnización se suma el daño moral, y por lo tanto las cuantías son altas: por ejemplo la STS 21/10/1996 condenaba a un Colegio a pagar 30.000 euros, y aquí no se cuantifica el daño irrecuperable en la imagen del centro. 

Més informació: https://www.totbarcelona.cat/societat/experts-adverteixen-escoles-bullying-377189/

© 2023 Barcelona
Daniel Garcia i Roger Nadal
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free!