La lluita contra el bullying no pot esperar

10/05/2024

La lluita contra l'assetjament escolar ha d'esdevenir prioritària en l'agenda dels centres educatius.

Quan definim el bullying, d'acord amb el protocol de la Generalitat de Catalunya[1], ho hem de fer com un maltractament sostingut en el temps i que actualment s'ha agreujat amb les noves tecnologies. Jurídicament tot tipus d'assetjament és reprovable, però hi ha una tendència a minimitzar-lo quan es tracta d'escolar i entre iguals.

A Espanya s'està avançant en la cultura anglosaxona de la prevenció i els mètodes alternatius de resolució de conflictes, com la mediació o la conciliació, i aquesta ha de ser la primera línia de batalla. Evitar arribar al confrontació o resoldre-la pacíficament, a menor cost i amb un major compromís a l'acord facilita la convivència i és un exemple d'educació activa.

No obstant això, quan aquesta primera línia fracassa, i rarament ho fa quan el centre educatiu contracta un assessorament especialitzat, els qui penal i civilment són responsables han de respondre davant la justícia. Els 598 casos de bullying des de 2021 a Catalunya i els 11.229 casos el 2021 a Espanya no són un joc de nens. El 2020 van suïcidar-se a l'Estat 314 menors d'edat, una xifra que augmenta any rere any, i que és la primera causa externa de mort en aquesta franja d'edat[2].

Hem de deixar d'obviar per a estalviar-nos pocs diners cada mes, que encara que sigui l'alumne assetjador qui respongui davant la jurisdicció de menors penalment[3], i les famílies civilment, els centres educatius tenen la ''culpa in vigilando'' de l'article 1903 del Codi Civil[4] i per tant també seran responsables pels danys i perjudicis que causin els seus alumnes, incloent el dany moral[5]. Amb una única excepció: que hagin emprat tota la diligència exigible per a prevenir el dany.

Tampoc s'ha d'obviar, a més a més, que hi ha una inversió de la càrrega de la prova, i és el centre educatiu qui ha de provar la seva diligència: ''S'ha de partir en aquests supòsits de la dificultat que ofereix per als demandants la justificació i acreditació d'uns fets reiterats en el temps, que s'oculten per la seva pròpia naturalesa, i donada l'edat del menor i àmbit que es produeixen, aliens a la seva vigilància i control. Es per això que davant sospites d'aquesta naturalesa, acreditant el dany, s'inverteix la càrrega de la prova per acreditar la responsabilitat civil, sent essencial i fonamental l'actuació activa del centre[6]''.

Hi ha múltiples sentències que han condemnat civilment a centres educatius com per exemple la SAP La Rioja 08/01/2015, SAP Àlava 27/05/2005 o la SAP Madrid 24/01/2023: ''l'assetjament escolar presenta unes notes que posen de manifest un dèficit en la tasca de vigilància, per part dels centres escolars que han de vetllar per al protecció dels menors (...) ja sigui dins o fora del centre''.

En la mateixa línia s'ha pronuncia la fiscalia de menors en la seva instrucció 10/2005: ''Els centres docents tenen una indubtable responsabilitat a garantir espais segurs perquè els menors puguin cursar els seus estudis i gaudir de les hores d'esbarjo en pau, lliures d'agressions i vexacions''.

A quines quanties són condemnats els centres? Per exemple la Sentència del Tribunal Suprem del 21 d'octubre de 1996 condemnava al Col·legi a 30.000 euros d'indemnització. En el context de dificultats econòmiques en la majoria de centres concertats i privats és un risc que no haurien de córrer.

Quan anem a oferir els nostres serveis sovint ens responen: ''tenim una assegurança de responsabilitat civil''. Error. En primer lloc, nosaltres assegurem el centre educatiu però alhora la nostra prioritat és acabar amb la lacra del bullying, sent aquesta una avantatge competitiva respecte els centres de l'entorn; en segon lloc l'objectiu d'una assegurança serà sempre no pagar i la falta d'estratègies internes i de reacció immediata serà excusa suficient; i en tercer lloc un cas enquistat i que deriva en una batalla judicial significa un desgast en la imatge irrecuperable.

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona adverteix (https://www.ccma.cat/324/advocats-adverteixen-les-escoles-que-poden-ser-condemnades-si-no-activen-a-temps-els-protocols-anti-bullying/noticia/3235628/), la lluita contra el bullying no pot esperar, ha d'esdevenir prioritària.

[1] https://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html

[2] Són dades de la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència (USAV) i l'Associació Espanyola per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar (AEPAE).

[3] Article 173.1 de la Llei Orgànica 5/2010 de 22 de Juny.

[4] D'acord amb l'article 61.3 de la Llei Orgànica 5/2000 reguladora de la responsabilitat penal dels menors.

[5] Sentència de l'Audiència Provincial de Madrid del 18 de desembre de 2008 d'acord amb la doctrina de la Sala 1ª del Tribunal Suprem.

[6] Jutjat de 1ª Instància de Madrid número 44 el 25 de març de 2011; el Jutjat de 1ª Instància número 2 de Vitoria l'1 de febrer del 2005; o l'Audiència Provincial de València el 13 d'octubre del 2006. 

© 2023 Barcelona
Daniel Garcia i Roger Nadal
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free!