La responsabilitat penal i el bullying

06/03/2024

La responsabilitat civil no és peccata minuta quan Centres Educatius privats i concertats tenen pressupostos molt ajustats i són condemnats a indemnitzacions que van des de centenars d'euros a desenes de milers. No obstant això quan irromp la responsabilitat penal amb el risc d'antecedents o fins i tot d'una pena privativa de llibertat, la resta de conseqüències semblen diluir-se. Sí, l'assetjament escolar és una manifestació de diversos delictes que poden ser encausats i en poden ser responsables no només l'alumnat assetjador, també l'observador, inclòs el Centre i el professorat.

En relació als observadors, l'article 450 del Codi Penal, i l'article 412.3 en cas que siguin funcionaris públics, preveu un delicte d'omissió que pot ser castigat amb una pena de fins a dos anys de presó a aquells professors i a aquelles famílies de l'agressor que ignorin un cas de bullying. L'article 262 de la Llei d'Enjudiciament Criminal estableix que ''els que per raó dels seus càrrecs, professions o oficis tinguessin notícia d'algun delicte públic, estaran obligats a denunciar-lo immediatament al Ministeri Fiscal, [o] al Tribunal competent (...)''.

En relació a l'alumnat assetjador, els delictes que la jurisprudència ha relacionat amb aquesta lacra social són els delictes contra la integritat moral; amenaces i coaccions; vexacions injustes; d'inducció al suïcidi; de lesions; d'injúries o calúmnies; d'assetjament permanent a un altre subjecte; de revelació de secrets; i d'usurpació d'identitat, principalment. S'haurà de tenir en compte a més a més els agreujants de l'article 22 del Codi Penal, com per exemple la traïdoria, la discriminació, l'abús de confiança o la reincidència.

A partir dels 14 anys un menor és imputable, i fins els 18 anys ho serà mitjançant la llei 5/2000, que preveu penes terapèutiques, privatives de llibertat, o d'una altra naturalesa, que res tenen a envejar a la jurisdicció de majors, sempre sota els principis acusatori, de proporcionalitat, d'oportunitat, i de flexibilitat.

Hi ha multitud de sentències de condemna penal: SAP Castelló secc. 1a núm. 355/2010 de 21 d'octubre; SAP Barcelona secc. 3a núm. 812/2010 de 25 d'octubre; SAP València secc. 5a núm. 553/2011 de 27 de setembre; SAP A Coruña secc. 2a núm. 237/2013 de 23 d'abril; SAP Jaén secc. 1a núm. 205/2008 de 2 d'octubre; SAP Granada secc. 1a núm. 462/2009 de 16 de setembre; SAP Málaga secc. 8a núm. 452/2009 de 16 de setembre; o SAP Sevilla secc. 3a núm. 536/2010 de 27 d'octubre, entre d'altres.

Que hi hagi una condemna penal no significa que no hi hagi una condemna civil. És més, el propi article 61.3 de la Llei 5/2000 esmentada preveu que ''quan el responsable dels fets comesos sigui un menor de divuit anys, respondran solidàriament amb ell dels danys i perjudicis causats els seus pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet''. En el cas que sigui un Centre públic es canalitzaria per l'article 61.4 de la Llei i l'article 145 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sobre la responsabilitat patrimonial de l'Administració.

Des de fa 20 anys la conscienciació ha permès que no només els Tribunals, també el legislador, prengués la iniciativa, i entre d'altres s'ha aprovat el Reial Decret 275/2007 de 23 de febrer on es crea l'Observatori Estatal de Convivència Escolar; i el Pla Director de Secretaria d'Estat de Seguretat ha aprovat les Instruccions 3/2007 sobre el ''Pla Director per a la Convivència i Millora de la Seguretat Escolar'' i 7/2013 sobre el ''Pla Director Per a la Convivència i Millora de la Seguretat Escolar en els Centres Educatius i els seus entorns''.

El conflicte és una conseqüència natural de la convivència, i els Centres Educatius no n'estan exempts. Com afrontar però el conflicte a més a més de suavitzar o eliminar qualsevol episodi amb suficient gravetat per derivar-ne responsabilitat civil i penal, és una oportunitat educativa. Pérez Martell, R en les seves obres ''El bullying (assetjament escolar) i el ciberbullying'' (p. 9 a 15) i ''Bullying: solucions des de la mediació i des de l'àmbit judicial'' de la Revista Jurídica Canària núm. 19/2010 (p. 2) ressalta la importància de la mediació amb professionals independents, és per aquest motiu que el nostre despatx s'ha especialitzat en la lluita contra l'assetjament escolar.  

© 2023 Barcelona
Daniel Garcia i Roger Nadal
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free!